#

Strefa czytelnika

Biuletyn Informacji Publicznej

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie jest samorządową instytucją kultury. Biblioteka rozpoczęła działalność w 1956 r. na podstawie uchwały nr 25 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaktorowie z dnia 26.08.1956r. Obecnie działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Jaktorów.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jaktorów. Nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Maz., która pełni zadania biblioteki powiatowej.
 
Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2)   Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z dysfunkcjami,
3)  Popularyzacja książki i czytelnictwa,
4)  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców powiatu,
6) Współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki,
7) Organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych, konkursów, szkoleń oraz innych działań związanych z rozwojem nauki i kultury.

Biblioteka może podejmować inne formy promocji zbiorów oraz działania w zakresie kultury wynikające z potrzeb środowiska.